12-10-19 Garber JV & Varsity Basketball - Brady Kenniston