1-24-17 Garber Varsity Girls Basketball - Brady Kenniston