2-8-19 Garber Girls Varsity - Ellie 1000 Points - Brady Kenniston