11-29-16 Garber JV & Varsity Girls Basketball - Brady Kenniston